گاه‌نوشت

شاید هم بی‌گاه نوشت! که جمعاً بشود: گاه و بی‌گاه نوشتِ روح اله ارشاد

گاه‌نوشت

شاید هم بی‌گاه نوشت! که جمعاً بشود: گاه و بی‌گاه نوشتِ روح اله ارشاد

سال اول دانشجویی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - حوالی اقامتگاه بلوک 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------

سال دوم دانشجویی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - سالن کلاس‌ها شماره 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-------------------------------------------------------

سال چهارم دانشجویی - باغ ایرانی - تهران 

-----------------------------------------------------

سال چهارم دانشجویی - لابراتوار بهزاد - لارقدیم